Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Szerzetesrendek képes leírás - Katolikus hitélettel foglalkozó oldal.tlap.hu
részletek »

Szerzetesrendek - Katolikus hitélettel foglalkozó oldal.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: katolikus.tlap.hu » Szerzetesrendek
Keresés
Találatok száma - 17 db
Alexiánus Testvérek Kogregációja

Alexiánus Testvérek Kogregációja

Az Alexiánus Testvérek eredetét homály fedi és a középkort megelőző időkben gyökerezik. A Testvériségről szóló első híradás 1259-re tehető, amikor egy dokumentum a beghardokra és a beghinákra utal. Ezek cölibátusban élő keresztény laikusok, férfiak, illetve nők közösségei voltak, akik azért jöttek össze, hogy még odaadóbb keresztény életet éljenek, még odaadóbban imádkozzanak és szolgálják felebarátjaikat az adott kor igényei szerint. Eredetileg a Rajna menti területeken alakultak ki közösségeik Németországban, Belgiumban, Hollandiában és Franciaországban. Közülük a 13. század közepén sok férfiközösség szervezettebbé vált és befogadták őket Szent Ferenc Regulája alá, mások azonban megőrizték eredeti sajátságukat.

Betegápoló Irgalmasrend

Betegápoló Irgalmasrend

Istenes Szent János (1495-1550) ünnepe: március 8. Nagyvonalú, nyugtalan kalandor negyvenkét éves koráig az a spanyol férfi, akit ma a világ Istenes Szent János néven ismer, az irgalmas testvérek pedig szellemi alapítójukat tisztelik benne. Juan Ciudad Portugáliában született, nyolcéves korában Spanyolországba került, katona lett (állítólag magyar földön is harcolt a török ellen), Afrikában a rabszolgák ügyéért küzdött, üzletelt. Avilai János prédikációjára tért meg, és olyan heves bűnbánatot tartott, hogy bolondokházába zárták. Avilai János kiszabadította, s az irgalmasság cselekedeteit ajánlotta neki az annyira vágyott vértanúság helyett. Juan Ciudad valóban maga szedte össze a betegeket, maga koldulta össze az élelmet, cipelte a tűzifát, ápolta, kötözte, gondozta a senkinek nem kellő nyomorultakat. Mindenkinek helyet adott a házában, leprásnak, katonának, utcalánynak... Istenes Jánost XIII. Leó pápa a katolikus kórházak védőszentjévé tette, s nevét belefoglalta a haldoklók egyházi imájába.

Betlehemi Nővérek

Betlehemi Nővérek

A XX. század végén kolostort alapítani, építeni talán túl bátor, sőt merész vállalkozásnak tűnik. De meg van az oka (ugyanaz, mint évszázadokon át, a feltámadt Krisztus, Aki magával ragad embereket, és a követésére hívja őket) és megvan a reális alapja (hiszen a Szentlélek ott fúj, ahol akar és a mi időnkben is szép feladatokra indít. Isten ma is, velünk is, általunk is nagy dolgokat művel ebben a világban). Ennek örömeiről és gondjairól, eredményeiről, terveiről és lelki vonatkozásairól olvashat(sz) ezen a honlapon. De ennél több is történhet, részese lehet(sz) ennek a kalandnak, hiszen nem virtuális, hanem valóságos kolostort építünk.

Domonkos Nővérek

Domonkos Nővérek

Közösségünk, hivatalos nevén az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, a domonkos család része. A domonkos rendet, illetve igazi nevén a Prédikátorok Rendjét a spanyol származású Domingo Guzman (a későbbi Szent Domonkos) alapította a 13. század elején. Szent Domonkosra fiatal papként nagy hatással volt az egyház akkori helyzete: hiányoztak az olyan felkészült, elkötelezett emberek, akik a katolikus hitet, az evangéliumot hitelesen tudták volna továbbadni. Ezzel akkor szembesült, amikor egyszer átutazóban Dél-Franciaországban járt püspökével, és közvetlen közelről látta, hogy az albigens eretnekség milyen sokakat megnyert magának. Ekkor született meg benne a gondolat hogy olyan szerzetesrendet alapít, amely tagjainak fő hivatása, hogy közösségben élve, az örömhírt, az igazságot hirdessék. A domonkosoknak azóta is ez a küldetésük.

Ferences Világi Rend

Ferences Világi Rend

A Ferences Világi Rend közvetlenül Szent Ferenctől számítja eredetét, alapításának időpontját 1221-re teszi. Változó intenzitással és a szerzetesekkel változóan szoros kapcsolatban, de az alapítás óta folyamatosan jelen vagyunk az Egyház (és a világ) életében. A II. Vatikáni Zsinatot követően a mai kor szellemében megújult Regulát VI. Pál pápa (Seraphicus Patriarcha kezdetű bullájával) hagyta jóvá 1978-ban. Magyarországon a rendszerváltás után, 1992-ben jelent meg a regula Rómában is jóváhagyott magyar fordítása, mely friss lendületet hozott: az addig titokban működő közösségek erre alapozva, immár hivatalosan is adminisztrálva keltették életre a mai világi rendet. (Azokat a világi testvéreinket nevezzük III. rendieknek, akik annak idején a régi regulára tettek fogadalmat és napjainkban is azt élik.)

Isten Szeretet Leányai

Isten Szeretet Leányai

A kongregáció működése 1870-ben kezdődött meg Magyarországon. Alapítóanyánk a bécsi központ mintájára célkitűzéseit Pest városában is szerette volna megvalósítani. Ezért munkatársával Pestre utazott, hogy karitatív- szociális feladatai megvalósításához megfelelő házat keressenek. Hosszas keresgélés után Pesten, az akkori Soroksári út 36. sz. házat megfelelőnek találták, ma Ráday utca 36.

Jezsuita Rend

Jezsuita Rend

A Jézus Társasága (közismert nevén a jezsuita rend) egy világszerte elterjedt szerzetesrend a katolikus egyházon belül. Tagjai a jezsuiták, akik papok vagy testvérek. Mint minden szerzetes, szegénységben (nincs saját vagyonuk), tisztaságban (nem élik ki nemi ösztöneiket) és engedelmességben (nem a saját fejük után mennek) élnek. Ezt az életmódjukat megerősítik három örök fogadalommal is, amihez társul a jezsuiták sajátságos negyedik fogadalma is, miszerint a római pápa szolgálatába ajánlják magukat: ott szeretnének Isten dicsőségére és az emberek szolgálatára lenni, ahol a Szentatya szerint erre a legnagyobb szükség van.

Jó Pásztor Testvérek

Jó Pásztor Testvérek

A mai világ felforgatta az értékrendszert. Egy olyan társadalomban, amelyben a bűn szétzilálta a harmóniát, beszennyezte az eredeti szépséget, az ifjúság nem találja helyét a világban és az egyházban. A Jó Pásztor Testvérek arra törekszenek, hogy a mai világban felforgatott értékrendszert imájukkal, életükkel és munkásságukkal valamilyen mértékben visszaállítsák a fiatalok körében. Tanúságot tesznek arról, hogy mindenki megértse: Isten végtelenül szereti az embert, és lehet másként is élni. Mindezt a szerzetes testvérek fogadalmaikkal (szegénység, tisztaság, engedelmesség) a világban köztünk élő Krisztus szorosabb követése által, és Istennek ajándékozott életünkkel szeretnénk megvalósítani. Valamint kötelességüknek érzik,hogy minden egyes fiatalt testvérükként fogadnak és szívükön viselik a sorsukat. Hivatásunkat a Szabadkai Egyházmegye főpásztorának Msgr. Dr. Pénzes János megyéspüspök jóváhagyásával gyakoroljuk. Példaképünk a jó Pásztor, aki felkeresi elveszett juhait és hazaviszi őket. (v. ö. Lk. 15, 1-7) A vámosok és bűnösök is mindnyájan odamentek hozzá, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók azonban méltatlankodtak: Ez bűnösökkel áll szóba és velük eszik.

Magyar Bencés Kogregáció

Magyar Bencés Kogregáció

Három évszázad alatt Szent Benedek 529 táján íródott Regulája a nyugati monostorok életének, spiritualitásának egyetlen irányadója lett, s ezt 817-ben az aacheni zsinaton határozatba is foglalták. A bencések azonban hosszú ideig nem törekedtek arra, hogy centralizált szervezetet hozzanak létre. A XIII. század hivatalos pápai irataiban gyakran előfordul ugyan a 'Szent Benedek Rendje' ('Ordo Sancti Benedicti') kifejezés, ez azonban nem egységes szerzetesrendet jelöl, hanem egész egyszerűen azokra a monostorokra vonatkozik, amelyek Szent Benedek Regulája szerint élnek. Az 'ordo' jelentése tehát nem szervezet, hanem 'ordo vivendi', vagyis: életmód. A 'bencés' ('benedictinus') elnevezés csak a 17. században jelenik meg, de még mindig nem egy meghatározott 'rend' ('ordo') jelentésben.

Hirdetés
Magyar Ferences Rendek

Magyar Ferences Rendek

A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző társadalmi felelősségvállalásokon keresztül is megvalósul: a ferencesek jelentős részt vállalnak a felnövekvő nemzedékek nevelésében-oktatásában, a kulturális örökség megőrzésében és megismertetésében, szegényeket, betegeket, időseket, fogyatékkal élőket, rászoruló családokat, munkanélkülieket, hajléktalanokat segítenek rendszeresen - a minoritás, a kisebb testvériség gondolata, a kitaszítottakkal való együttérzés szellemében, fajra, nemre, nemzetiségre, vallási, politikai vagy bármely más meggyőződésre való tekintet nélkül. Rendházaink, plébániáink, oktatási és szociális intézményeink, alapítványaink, egyéb közösségeink jól szervezett országos hálózatot képeznek. A ferences jelenlét ma országosan mintegy ötven helyszínen valósul meg. Tevékenységünket félezer állandó munkatárs segíti, aktív önkénteseink száma ennek többszöröse. A ferencesek százezreket érnek el, működésük össztársadalmi hatással bír.

Magyar Pálos Rend

Magyar Pálos Rend

A keresztényüldözések idején kialakultak az ismertebb remeték körül laza csoportok, de igazán megszervezett, közös életre nem volt lehetőség. Pakhómios (Pachomius, koptul Pahóm) volt az első, aki a remetéket kolostori közösségbe tömörítette, és ezzel a szerzetesség megalapítója lesz.

Mária Keresztes Közössége

Mária Keresztes Közössége

Mária Keresztes Közösségét 1998-ban alapítottuk a Veszprémi Egyházmegye területén fekvő Nemesvámoson. Az első testvérek alapító nyilatkozatot tettek, melyben megfogalmazták, hogy olyan Szent Benedek Regulájára épülő monasztikus közösséget akarnak létrehozni, mely fő munkaterülete a kis falvak embereinek lelki megújulását és Krisztushoz vezetését célzó lelkipásztorkodás lesz. Kész válaszokat akarunk adni a modern kor minden kihívására feltétlen egyházhűségben és a monasztikus hagyományok messzemenő tiszteletében.

Misszióstársaság-Lazaristák

Misszióstársaság-Lazaristák

A lazaristák először Szobieszky János lengyel király felszabadító csapata ival, mint tábori lelkészek jöttek Magyarország területére, de nem telepedtek meg. Később 1762-ben elvállalták a nagyszombati és a váci szeminárium vezetését, de ez is csak rövid ideig tartott. Az első magyar rendházukat Piliscsabán hozták létre 1898-ban. Két hasonló házuk létesült 1909-ben és 1920-ban Budapesten. A magyar lazaristák 1926-tól önálló tartományt alkotnak. A budapesti Ménesi úton épített ház lett a Magyar Tartomány központja. A lazaristák aktív missziós munkát folytattak a plébániákan egészen 1950-ig, amikor a kommunista uralom feloszlatta a rendet. A rend tagjai negyven éven keresztül szétszórattatásban éltek. Piliscsabán a missziósházból tanácsháza, Szobon a rendházból állami intézet, a Ménesi úton lévő kápolnából garázs lett.

Óbudai Szalézi Rendház

Óbudai Szalézi Rendház

A Szalézi Rend és a Szalézi Társaság 1854. óta működik, napjainkban már a világ minden táján. Bosco János (Giovanni) torinói lelkész alapította elhagyott, szegény, a társadalomból kirekesztett fiatal fiúk nevelésére. A katolikus egyház második legnagyobb férfi szerzetesrendje. Óbudán a szaléziak 1920-ban telepedtek le. Ebben az időben a kerület a főváros legszegényebbjei közé tartozott. A korábban virágzó mezőgazdasági - szőlőtermesztési életforma kedvezőtlen időjárás, a föld lepusztulása és a növénybetegségek miatt már csak a legszűkebb megélhetést biztosította. Belterületét három téglagyár uralta. Ezekben többnyire szezonális - márciustól októberig - tartó munka folyt. Nagy volt a munkanélküliség és általánossá vált a szegénység. Az alkoholizmus és a zsúfolt, egészségtelen barakklakások elősegítették a tuberkulózis terjedését. Nem véletlen, hogy az akkori nagy országban Óbudán nyílt meg 1918-ban - negyedikként - a tüdőbeteg-gondozó. E nyomorúságos világban érthetően elsősorban a fiatal proletárgyerekek kerültek utcára és kallódtak el. Életük javítására két egyházi intézmény vette fel elsőként a harcot: a Szalézi Rend által létesített Szent Alajos Ház és a piac melletti Szent József Otthon. Utóbbit Kerékgyártó József lelkész alapította.

Piarista Rend Magyar Tartománya

Piarista Rend Magyar Tartománya

Mi, piaristák, szerzetesek és világiak a nevelés által evangelizálunk. Óvodát, általános és középiskolákat, kollégiumokat és főiskolát működtetünk, hogy a mai fiatalok teljes emberi kibontakozását szolgáljuk. Nyolc városban működő közösségeinkben fejlesztő közeget biztosítunk a hozzánk fordulóknak, hogy érett és a közjót szolgáló személlyé válhassanak. Krisztus örömhírének, a feltétlen szeretetnek és az igazságon alapuló szabadságnak a szellemében kívánunk hozzájárulni a magyar társadalom boldogulásához.

Sarutlan Kármelita Nővérek

Sarutlan Kármelita Nővérek

Ezt az életformát nem újdonságok utáni vágyból, nem is képzelt mesék, hanem a szerzetesi élet első és hiteles tanúságtételei alapján vállaltuk. A mi célunk, hogy a szívünket Isten felé irányítsuk, és utat készítsünk neki, hogy amikor eljön és zörget, azonnal ajtót nyissunk (vö. Lk 12,36), mert Ő mondja: Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja nekem az ajtót, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő meg énvelem (Jel 3,20)

Szent Orsolya Rend

Szent Orsolya Rend

Szent Angéla, mint istenkereső, lelkes fiatal nő, már több, mint 460 évvel ezelőtt maga köré gyűjtötte a fiatal lányokat, hiszen az ő nevelésükkel akkor nem igen törődtek. Így sokan nem ismerhették fel életük célját. Azt, hogy nem egy rövid múlandó életre születtünk, hanem azért, hogy szeressük Istent, tegyük a jót és ezáltal elnyerjük az igazi, az örök életet. ' Az ifjúság szép virág, - de múlékony, mint a napsugár. Azért lelki szépség után törekedj, s így ifjúságod százszorozva lesz. (Prohászka) Ebben a mai anyagias, harácsoló, élvezeteket kergető világban szomorú, hogy nincs, vagy csak nagyon kevés a fiatal, aki le tud mondani ezekről Istenért, a küldetésért, a tévelygő embertestvérekért. Úgy, hogy felajánlom életemet, két kezem munkáját, takarítok, ápolok, tanítok stb. egész szívvel érettük. Nem hallod lelked mélyén, hogy téged is hív az Isten az apostoli munkára? A tiszta, Neki szentelt életre? Istent szolgálod. Imával, lemondással, munkával. Erre küldettél a földre, nem arra, hogy törvények, parancsok nélküli életet élj.

Tuti menü