Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Lelkiségi mozgalmak, közösségek képes leírás - Katolikus hitélettel foglalkozó oldal.tlap.hu
részletek »

Lelkiségi mozgalmak, közösségek - Katolikus hitélettel foglalkozó oldal.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: katolikus.tlap.hu » Lelkiségi mozgalmak, közösségek
Keresés
Találatok száma - 13 db
Családakadémia

Családakadémia

Úgy az egyes emberek mint közösségeik - az egész nagy emberi társadalmat is beleértve - érdekében kívánatos, hogy a házasság és a család egyre inkább kibontakozzon a szeretetben és a bölcsességben, és így Istentől kapott hivatását betölthesse. Sokan tudják azt, hogy ez jó lenne, de sokkal kevesebben azt, hogy ezt tanulni lehet. Ha pedig ezt a fontos dolgot tanulni lehet, akkor rá kell döbbennünk, hogy tanítani kell. A Családakadémia kezdeményezői rádöbbentek erre, és olyan szakembereket akarnak képezni, akik tanítani tudják mindazt, amire a házaspároknak szükségük van ahhoz, hogy egymás iránti első szerelmük álmainak reális elemeit megvalósíthassák, házas- és családi életüket egyre értelmesebbé és szebbé alakíthassák. A tanítás és tanulás e folyamata a Magyar Schönstatt Családmozgalomban 1985-ben indult el és azóta hatékonyan működik. Közel 150 család tapasztalhatta meg eddig ennek a munkának az áldásait. Közülük is és a kívülről szemlélők közül is többen fölvetették, hogy a felhalmozódott ismereteket és tapasztalatokat, a megélt igazságokat hozzáférhetővé kellene tenni még több házaspár számára. Kentenich József atya, a nemzetközi Schönstatt Mozgalom atyja és alapítója mozgalmát mindig és rendíthetetlenül Krisztus Egyházának részeként fogta fel, mely egy ecclesia semper reformanda, egy folyamatosan megújulásra szoruló egyház.

Cursillo Mozgalom

Cursillo Mozgalom

A cursillo (spanyol eredetű szó) magyarul a kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelent. Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is mérlegelhetik, meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztény megközelítés és válasz a ma kérdéseire. Hazánkban nemzedékeknek nem volt módja megismerni azt a talajt, amin az európai civilizáció kivirágzott. Ezt a hiányt igyekszik bepótolni a cursillo, ami egy rövid, intenzív, bentlakásos rendezvény. Három és fél nap alatt (csütörtök 17:30-tól vasárnap 17 óráig tart; teljes ellátással, díjmentesen) olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak.

Emmánuel Közösség

Emmánuel Közösség

Az Emmánuel Közösség a katolikus karizmatikus megújulás gyümölcse, mely a Szentlélekkel megkeresztelt katolikusok között a mélyebb elköteleződésre és odaadott életre való vágyból született. A Közösség lelkiségének három alapkegyelme van: 1. Adoratio:az imaélet megújulása. A Közösség tagjai megtapasztalták, hogy az imádság, az imádás, a napi kapcsolat Istenünkkel elengedhetetlen feltétele annak, hogy valódi keresztény, tanúságtevő életet élhessünk. Fontosnak tartjuk a rendszeres egyéni imát (naponta egy óra elkötelezett tagok esetében), közösségi alkalmainkon a közös imát, a szemlélődő imádást, szentségimádást egyénileg és közösségben. Rendszeresen veszünk részt szentmisén hétköznap is.

Fokoláre Mozgalom

Fokoláre Mozgalom

A Fokoláre Mozgalom egy kis nép, mely világszerte elterjedt különböző népek és kultúrák között. A legkülönbözőbb foglalkozású, különböző társadalmi rétegekhez tartozó, különböző vallású vagy nem vallásos meggyőződésű emberek kötelezték itt el magukat, hogy egy szolidálisabb, egyesült világ magját alkossák.

Imaközösség

Imaközösség

Ez egy interneten keresztül szerveződő katolikus imaközösség, amelyben minden keresztényt szeretettel látunk. Úgy lehet részt venni benne, hogy: 1. Az ember elküldi a kéréseit, mégpedig olyan konkrét és személyes kéréseket, amelyekről később egyértelműen megállapítható, hogy meghallgatást nyertek-e vagy sem. 2. A következő héten minden nap elmond valamilyen imát - olyat, amit szeret és annyit, amennyi nem terhes a számára - az összes résztvevő szándékaiért. Minthogy nem tudni, egy-egy kérés meddig érvényes, ezért minden kérést csak egy hétig tartunk a listán. Akinek több héten át is ugyanaz a kérése van, kérem, hogy minden héten újra küldje el azt. 3. A meghallgatott kéréseiről visszajelzést küld. Azt tapasztaljuk, hogy Isten mindig válaszol. Gyakran megadja, amit kérünk és ha ez nem lenne jó nekünk, akkor is megerősít és megvigasztal. Ezért minden résztvevőt arra kérünk, hogy ne csak a kéréseiteket, hanem ezeket a válaszokat is osszátok meg velünk.

Jézus Szíve Társasága

Jézus Szíve Társasága

Számunkra követendő példa Jézus, aki által a maga teljességében jelenik meg az embernek Isten iránti maradéktalan odaadottsága. Jézus egészen Isten, így minden emberi megnyilvánulásában Isten nyilvánul meg, ugyanakkor egészen ember is, így emberi valóságában mindig az Atyára irányul, ráhagyatkozik, az Ő indításaira várva cselekszik, mintegy az Atya akaratából él. A Jézus Szívét megszólító ember ebbe az egymás felé fordulásba, Isten és ember találkozásának az élményébe merül bele. Az evangéliumok, Jézus példabeszédei, élete, végül pedig halála is gazdagon ábrázolják Isten szenvedélyes szeretetét az ember iránt. A hiteles Jézus Szíve lelkiségnek voltaképpen ez az alapja: Jézus Istenért lángoló szíve, amelyben egyúttal Isten együttérző szeretete, Isten odaadó szíve válik egyértelművé a hívő ember számára. Jézus Szíve lelkiség: az emberi és isteni szeretet találkozása. Hiteles, a mai embert is megszólító életadó Jézus Szíve lelkiségünk abban állhat, ha- Loyolai Szent Ignác szavaival élve- az Úr benső ismeretét kérjük, arra törekszünk, hogy így jobban szeressük és kövessük Őt. Ahogy egyre bensőségesebben megismerjük a megtestesült Szeretetet, úgy egyre inkább növekszik iránta szeretetünk, egyre inkább kiteljesedik a keresztségben kapott és az eucharisztia által táplált egységünk Jézussal.

Lássuk Egymást Szövetség

Lássuk Egymást Szövetség

A Lássuk Egymást Szövetség egy olyan kezdeményezés, amellyel szeretnénk elérni, hogy a Pécsi Egyházmegyén belül a keresztény fiatalok megismerjék egymást, kapcsolatot tartsanak, s ezáltal láthatóvá váljanak a kereső emberek számára. A csapat 2006 őszén alakult az akkori Pécsi Egyházmegyei Ifjúsági Referens, Rosner Zsolt atya felhívására, aki arra kért meg bennünket, hogy legyünk segítségére az ifjúsági munkában. Mindannyian kötődtünk már az Egyházhoz, különféle szolgálatokat láttunk el, de ez a lehetőség arra indított minket, hogy még odaadóbban, még felelősségteljesebben vegyünk részt a közösségünk életében. Idő közben egyre több feladatot és megbízást kaptunk Zsolt atyától is, és mind jobban beleláthattunk az ifjúságpasztoráció nehézségeibe, örömeibe. Nagy lendülettel és lelkesedéssel vágtunk bele a ránk bízott feladatok megvalósításába.

Magyar Kolping Szövetség

Magyar Kolping Szövetség

Magyarországon a politikai változások nyomán a társadalom és a gazdaság mélyreható átalakulásban van. Az állampolgároknak személyes felelősséget vállalva tevékenyen kell közreműködniük a társadalom megújításában. Ehhez határozott értékítéletre van szükség, s ez megköveteli az azonos felfogású emberek összefogását, továbbképzését és kezdeményezőkészségét. A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket, és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás. Fontos, hogy egyesületen belül az egyes tagok igazi közösséget és az otthon védettségét tapasztalják meg. Kolping-családban megélhetik és kibontakoztathatják kereszténységüket azáltal, hogy a tagok egymással szolidáris közösséget alkotnak, életproblémáik megoldásában egymás segítségére lehetnek. A Kolping-családok nyitottak mindazok felé, akik hitük szerint kívánnak élni, s e hitből indíttatva részt kívánnak vállalni az időszerű társadalmi problémák megoldásában, a jövő alakításában.

MÉCS Családközösségek

MÉCS Családközösségek

A MÉCS Családközösségek plébániai alapon szerveződő, szentségi házasságban élő házaspárokból álló csoportok. Céljuk, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül a családok a közösség ereje által keresztény hitükben elmélyülve és megerősödve egyre hitelesebben élhessék meg krisztusi hivatásukat a világban.

Hirdetés
Regnum Christi

Regnum Christi

A Regnum Christi: egy apostoli mozgalom, egy evangélizációs mozgalom, egy mozgalom, amelyben minden egyes tag komolyan és felelősségtudattal akarja magára venni azt a nagy missziós parancsot, amelyet Jézus Krisztus adott mindazoknak, akik magukat követőinek vallják. Mi a Krisztus Légiósai, és a Regnum Christi tagjai el akarunk menni az egész világba, hogy hirdessük az evangéliumot félelem nélkül, Isten mindenható erejére, a mi Urunk Jézus Krisztus szavaira támaszkodva.

Serra Magyarország

Serra Magyarország

1934-35 telén négy mélyen hívő katolikus férfi Seattle-ben (U.S.A. Washington állam) rendszeresen beszélgetni kezdtek egyházuk időszerű kérdéseiről és nehézségeiről. 1935. február 27. Seattle az első Serra Club hivatalos megalakulása. Ugyanez év július 12-én az összejövetel alkalmával fogalmazzák és határozzák meg pontosan kettős célkitűzésüket: a hit elmélyítése imádság és önképzés által, valamint az Istennek szentelt életre szóló hivatások támogatása. Sokan szegődtek a nemes cél szolgálatába és gyarapodott a klubok száma. 1938-tól már nemzetközivé vált, s neve Serra International lett, amely egyben az egész világon elterjedt közösség mai neve is. Elsősorban az amerikai földrészen, északon és délen lett igen elterjedt. Európába 1959-ben érkezett, amikor megalakult a genovai klub. Azóta Olaszországban és Spanyolországban vált közismertté és elterjedtté. Közép-Kelet Európában 1991-ben Ljubljanában (Szlovénia), 1992-ben Bécsben, 1993-ban Zágrábban jött létre Serra klub. 1991-ben kezdődött a magyar Serra mozgalom megszervezése az olasz Páduai Serra Klub közvetítésével és szponzorálásával,. Emiatt a magyar klubok szorosan kapcsolódnak a Serra Olasz Nemzeti Tanácshoz. Magyarországon először Pécsett jelent meg a mozgalom a székesegyház plébániáján, az alapító okiratot 1992. szeptember 27-én írták alá a Serra International chicagói központjában.

Szentjánosbogár Közösség

Szentjánosbogár Közösség

A Szentjánosbogarat Dunakeszin két plébánia több mint tíz családja hozta létre a 80-as évek második felében azzal a céllal, hogy saját gyermekeik részére tartalmas kikapcsolódást nyújthassanak keresztény körülmények között az általuk szervezett gyerekklubban. A szülők egy kiadványt is létrehoztak a gyerekek számára, melyet ők írtak és terjesztettek is egyben. A klubot, a kisújságot - valamint az időközben létrejött énekkart is - Szentjánosbogárnak nevezték. Az újság ára pedig mindig 2 gombóc fagyival volt egyenlő.

Verbiták

Verbiták

Az Isteni Ige Társasága (közismert nevén: verbita missziósok) mára a katolikus világ hetedik legnagyobb férfi szerzetesrendjévé fejlődött. Alapvető célkitűzése egészen határozott: a katolikus világmisszió. ...Abban látjuk kötelességünket, hogy minden embernek hirdessük Isten igéjét, hozzuk létre Isten népének új közösségeit, segítsük elő növekedésüket, valamint egységüket egymással és az egész egyházzal (Konst. 102). Mivel a Társaság mára a világ majd minden részén elterjedt, és tagjai a föld hetven különböző országából származnak, Krisztus tanításának nemzetek felettiségéről és az Egyház nemzetköziségéről tesz tanúságot. Bár a Magyar Rendtartomány hazánkban a kevésbé ismert szerzetes közösségek közé tartozik, a Társaság világszerte dinamikusan fejlődik, és fontos szerepet játszik a katolikus Egyház életében, mert nemzetközisége által az egyes kontinenseken még gyenge vagy éppen lankadó hit erőt, bátorítást és segítséget kap a más kontinenseken virágzó keresztény közösségek hitéből.

Tuti menü